หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ๋างใจ๋
อักษรล้านนา
จางฯไจ
เทียบอักษรไทย
[จางใจ]
ความหมาย

ก.เสื่อมคลายความรู้สึกผูกพัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋างใจ๋ (จางฯไจ)