หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จ๋างพิก
อักษรล้านนา
จางฯระฯพิกฯ
เทียบอักษรไทย
[จางพริก]
ความหมาย

ว.รสเผ็ดน้อยเกินควร

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋างพิก (จางฯระฯพิกฯ)