หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ๋าง
อักษรล้านนา
จางฯ
เทียบอักษรไทย
[จาง]
ความหมาย

ว.จืด,ไม่มีรส,ซีด,กร่อย,ไม่สนุก,ไม่ไพเราะ; เช่น แก๋งจ๋าง - แกงจืด,หมึ๋กจ๋าง - หมึกซีด,น้ำจ๋าง - น้ำกร่อย, ปอยหลวงจ๋าง - งานฉลองไม่สนุก เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋าง (จางฯ)