หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ๋าก้า
อักษรล้านนา
จาค่าฯ
เทียบอักษรไทย
[จาค่า]
ความหมาย

ก.กำหนดราคา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋าก้า (จาค่าฯ)