หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ๋ากำดี
อักษรล้านนา
จาคำฯดี
เทียบอักษรไทย
[จาคำดี]
ความหมาย

ก.พูดคำดี

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋ากำดี (จาคำฯดี)