หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ๋า
อักษรล้านนา
เทียบอักษรไทย
[จา]
ความหมาย

ก.พูด,คุย,สนทนา; อู้ ก็ว่า: มาจากเจรจา แต่ใช้ความหมายต่างไปบ้าง เช่น จะไปจ๋ากั๋บมัน - อย่าเจรจากับมัน หมายถึงอย่าง้อมัน; จ๋ายาก - เจรจายาก หมายถึงพูดให้ตกลง หรือเห็นดีด้วยยาก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋า ()