หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ๋ะใด
อักษรล้านนา
จได
เทียบอักษรไทย
[จะใด]
ความหมาย

ดู...จะใด

ออกเสียงล้านนา
จะใด
อักษรล้านนา
จได
เทียบอักษรไทย
[จะใด]
ความหมาย

ว.เช่นใด,อย่างไร - คำลงท้ายแสดงคำถาม เช่น เป๋นจ๋ะใด - เป็นเช่นไร เยียะจ๋ะใด - ทำอย่างไร; จ๊ะใด,จาใด ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋ะใด (จได)