หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จ๋ะจิ้ว
อักษรล้านนา
จจิ้วฯ
เทียบอักษรไทย
[จะจิ้ว]
ความหมาย

ว.มาก,อย่างยิ่ง ใช้ประกอบ คำว่า เอยนgB น(เย็น) เช่น เอยนจ๋ะจิ้ว - เย็นมาก; เอยนจิ้วๆ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋ะจิ้ว (จจิ้วฯ)