หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ๋ะ
อักษรล้านนา
เทียบอักษรไทย
[จ]
ความหมาย

จ เทียบตัว จ เป็นอักษรสูง ออกเป็นเสียง "จ๋ะ" ในระดับเสียงวรรณยุกต์จัตวา ใช้เป็นพยัญชนะต้น ตัวสะกด (ตั๋วข่ม) และตัวตาม (ตั๋วซ้อน) ในหมวดนี้ใช้ร่วมกับ ช (จ๊ะ) เพื่อผันให้ครบ ๖ ระดับเสียง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋ะ (จ)