หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จ๋อมดอย
อักษรล้านนา
จอฯมดอฯ
เทียบอักษรไทย
[จอมดอย]
ความหมาย

น.ยอดดอย; จิ๋กดอย ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋อมดอย (จอฯมดอฯ)