หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ๋อม
อักษรล้านนา
จอฯม
เทียบอักษรไทย
[จอม]
ความหมาย

ว.ยอดเยี่ยมในหมู่พวก,ยอดสูง เช่น จ๋อมดอย - ยอดดอย,จ๋อมฅน - ยอดคน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋อม (จอฯม)