หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ๋อบแจ๋บ
อักษรล้านนา
จัอฯบแจัปฯ
เทียบอักษรไทย
[จ็อบแจ็บ]
ความหมาย

ว.จุบจิบ,พร่ำเพรื่อ; กิ๋นจ๋อบกิ๋นแจ๋บ - กินจุบกินจิบ, กินพร่ำเพรื่อ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋อบแจ๋บ (จัอฯบแจัปฯ)