หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ๋อง
อักษรล้านนา
จอฯง
เทียบอักษรไทย
[จอง]
ความหมาย

น.สัน - ส่วนยอดที่เป็นแนวยาว เช่น จ๋องดอย - สันดอย, หลังจ๋อง - สันหลังคาบ้าน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋อง (จอฯง)