หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จ๋อก
อักษรล้านนา
จัอฯก
เทียบอักษรไทย
[จ็อก]
ความหมาย

น๑.เรียกขนมเทียนว่า เข้าหนมจ๋อก; น๒.กระจุก เช่น กระจุกผม,กระจุกกระเทียม; น๓.ห่อที่ใช้ไม้กลัดปลายใบตองให้เป็นจุก เช่นห่อนึ่งหรือขนมใส่ไส้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋อก (จัอฯก)