หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ๋วน
อักษรล้านนา
จวฯร
เทียบอักษรไทย
[จวน]
ความหมาย

ก.พบ,ประสบโดยบังเอิญ ว.เกือบจะ,ใกล้,รำไร

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋วน (จวฯร)