หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จ๋วงจั๋น
อักษรล้านนา
จวฯงจันฯ
เทียบอักษรไทย
[จวงจัน]
ความหมาย

น.ไม้จันทน์

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋วงจั๋น (จวฯงจันฯ)