หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จ๋มพิ่ว
อักษรล้านนา
จ฿มฯระฯพิ่วฯ,จ฿มฯภิ่วฯ
เทียบอักษรไทย
[จมพริ่ว,จมภิ่ว]
ความหมาย

ก.จมหายไป,จมมิด,จมไปทุกส่วน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋มพิ่ว (จ฿มฯระฯพิ่วฯ,จ฿มฯภิ่วฯ)