หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ๋มดิน
อักษรล้านนา
จ฿มฯดินฯ
เทียบอักษรไทย
[จมดิน]
ความหมาย

ก.หายไปอยู่ใต้พื้นผิวดิน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋มดิน (จ฿มฯดินฯ)