หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ๋มขี้เป๋อะ
อักษรล้านนา
ขี้เปิอฯะ
เทียบอักษรไทย
[จมขี้เปอะ]
ความหมาย

ก.หายไปอยู่ใต้ผิวโคลน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋มขี้เป๋อะ (ขี้เปิอฯะ)