หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ๋ม
อักษรล้านนา
จ฿มฯ
เทียบอักษรไทย
[จม]
ความหมาย

ก.จม - หายไปอยู่ใต้พื้นผิว เช่น จ๋มดิน-จมดิน,จ๋มน้ำ-จมน้ำ. ถอนทุนไม่ขึ้น เช่น เอาเงินไปจ๋ม - ทุนจม.

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋ม (จ฿มฯ)