หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ๋บ
อักษรล้านนา
จ฿ปฯ
เทียบอักษรไทย
[จบ]
ความหมาย

ว.จบ - สิ้นสุด,ยุติ,ยกเลิก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋บ (จ฿ปฯ)