หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ๋นใจ๋
อักษรล้านนา
จ฿นฯไจ
เทียบอักษรไทย
[จนใจ]
ความหมาย

ก.หมดหนทางที่จะคิดแก้ไข,หมดปัญญา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋นใจ๋ (จ฿นฯไจ)