หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จ๋นปอไหม้
อักษรล้านนา
จ฿นฯพํอฯไห้
เทียบอักษรไทย
[จนพอไหม้]
ความหมาย

ก.จนกระทั่งไหม้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋นปอไหม้ (จ฿นฯพํอฯไห้)