หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จ๋นปอลืม
อักษรล้านนา
จ฿นฯพํอฯลืมฯ
เทียบอักษรไทย
[จนพอลืม]
ความหมาย

ว.จนกระทั่งลืม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋นปอลืม (จ฿นฯพํอฯลืมฯ)