หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ๋นต๋าย
อักษรล้านนา
จ฿นฯตายฯ
เทียบอักษรไทย
[จนตาย]
ความหมาย

ว.จนตาย,กระทั่งถึงตาย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋นต๋าย (จ฿นฯตายฯ)