หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ๋นจ๊อกจ๋นแจ่ง
อักษรล้านนา
จ฿นฯชัอฯกจ฿นฯแจ่งฯ
เทียบอักษรไทย
[จนช็อกจนแจ่ง]
ความหมาย

ก.จนตรอกจนมุม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋นจ๊อกจ๋นแจ่ง (จ฿นฯชัอฯกจ฿นฯแจ่งฯ)