หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ๋น
อักษรล้านนา
จ฿นฯ
เทียบอักษรไทย
[จน]
ความหมาย

ก.หมดทางต่อสู้,หมดทางหนี ว.ขาดแคลน,ขัดสน,ฝืดเคือง,ลำบาก สัน.จนกระทั่ง,ให้ เช่น เฮียนจ๋นจ๋บ - เรียนจนกระทั่งจบ, กิ๋นจ๋นอิ่ม - กินให้อิ่ม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋น (จ฿นฯ)