หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ๋ดใส่หนังหมา
อักษรล้านนา
จ฿ดฯไส่หันฯงหา
เทียบอักษรไทย
[จดใส่หนังหมา]
ความหมาย

สำ.บันทึกหรือจดจำสิ่งที่ไม่ดี ก.ยมบาลในนรกภูมิจดบันทึกชื่อผู้ตายลงในหนังหมา เพื่อส่งไปรับโทษตามกรรมที่ได้กระทำไว้ในขณะที่มีชีวิตอยู่ในมนุษยโลก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋ดใส่หนังหมา (จ฿ดฯไส่หันฯงหา)