หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จ๋ดเส้น
อักษรล้านนา
จ฿ดฯเส้นฯ
เทียบอักษรไทย
[จดเส้น]
ความหมาย

ก.บันทึกชื่อ,เขียนชื่อ,บันทึกรายการ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋ดเส้น (จ฿ดฯเส้นฯ)