หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จ๋ดเมีย
อักษรล้านนา
จ฿ดฯเมยฯ
เทียบอักษรไทย
[จดเมีย]
ความหมาย

ก.เอาเมีย,แต่งงาน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋ดเมีย (จ฿ดฯเมยฯ)