หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ๋ดเข้างาย
อักษรล้านนา
จ฿ดฯเขั้างายฯ
เทียบอักษรไทย
[จดเข้างาย]
ความหมาย

ก.(ปาก) กินข้าวมื้อเช้า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋ดเข้างาย (จ฿ดฯเขั้างายฯ)