หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ๋ดมูลี
อักษรล้านนา
จ฿ดฯมูลี
เทียบอักษรไทย
[จดมูลี]
ความหมาย

ก.สูบบุหรี่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋ดมูลี (จ฿ดฯมูลี)