หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ๋ดบ่าต่อมเสื้อ
อักษรล้านนา
จ฿ดฯบ่าฯต่อฯมเสิ้อฯอ
เทียบอักษรไทย
[จดบ่าต่อมเสื้อ]
ความหมาย

ก.กลัดกระดุมเสื้อ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋ดบ่าต่อมเสื้อ (จ฿ดฯบ่าฯต่อฯมเสิ้อฯอ)