หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จ๋ดบันจี
อักษรล้านนา
จ฿ดฯบัญีชฯ
เทียบอักษรไทย
[จดบัญชี]
ความหมาย

ก.ลงบัญชีเชื่อไว้; แป๋ะ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋ดบันจี (จ฿ดฯบัญีชฯ)