หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ๋ดจ๋ำ
อักษรล้านนา
จ฿ดฯจำ
เทียบอักษรไทย
[จดจำ]
ความหมาย

ก.จำ,จำไว้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋ดจ๋ำ (จ฿ดฯจำ)