หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ๋ดจื้อจ๋ดเสียง
อักษรล้านนา
จ฿ดฯชื่จ฿ดฯสยฯง
เทียบอักษรไทย
[จดชื่อจดเสียง]
ความหมาย

ก.เขียนชื่อเสียงเรียงนาม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋ดจื้อจ๋ดเสียง (จ฿ดฯชื่จ฿ดฯสยฯง)