หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จ๋ดจื้อ
อักษรล้านนา
จ฿ดฯชื่
เทียบอักษรไทย
[จดชื่อ]
ความหมาย

ก.เขียนชื่อ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋ดจื้อ (จ฿ดฯชื่)