หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จ๋กฮู
อักษรล้านนา
จ฿กฯรู
เทียบอักษรไทย
[จกรู]
ความหมาย

ก.เอามือล้วงเข้าไปในรู

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋กฮู (จ฿กฯรู)