หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ๋กบาตร
อักษรล้านนา
จ฿กฯบาฯระฯต
เทียบอักษรไทย
[จกบาตร]
ความหมาย

น.ชื่อพระอุปคุตหรือพระบัวเข็มปางเอามือล้วงเข้าไปในบาตร ก.ล้วงบาตร - เอามือล้วงเข้าไปในบาตร

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋กบาตร (จ฿กฯบาฯระฯต)