หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จ๋กกะเป๋าเต่ว
อักษรล้านนา
จ฿กฯระฯกเปัาต่ยฯว
เทียบอักษรไทย
[จกกระเป๋าเตี่ยว]
ความหมาย

ก.ล้วงกระเป๋ากางเกง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋กกะเป๋าเต่ว (จ฿กฯระฯกเปัาต่ยฯว)