หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ๊ำใจ๋
อักษรล้านนา
ชําไจ
เทียบอักษรไทย
[ช้ำใจ]
ความหมาย

ว.เจ็บใจ,ตรมใจ,ระทมใจ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๊ำใจ๋ (ชําไจ)