หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ๊ำแดด
อักษรล้านนา
ชําแดดฯ
เทียบอักษรไทย
[ช้ำแดด]
ความหมาย

ว.ผิวเกรียมเพราะถูกแดดเผา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๊ำแดด (ชําแดดฯ)