หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จ๊ำเลือดจ้ำหนอง
อักษรล้านนา
ชําเลิอฯดชําหนฯอฯง
เทียบอักษรไทย
[ช้ำเลือดช้ำหนอง]
ความหมาย

ช้ำเลือดช้ำหนอง - ว๑.มีเลือดและหนองคั่งอยู่ข้างใน ว๒.สีออกม่วงๆคล้ายมีเลือดและหนองปนกันอยู่ เรียกว่า สีช้ำเลือดช้ำหนอง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๊ำเลือดจ้ำหนอง (ชําเลิอฯดชําหนฯอฯง)