หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จ๊างสะดอ
อักษรล้านนา
ช้างฯสดํอฯ
เทียบอักษรไทย
[ช้างสะดอ]
ความหมาย

น.ช้างสีดอ - ช้างตัวผู้หรือช้างรุ่นที่งายังสั้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๊างสะดอ (ช้างฯสดํอฯ)