หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จ๊า
อักษรล้านนา
ช้า
เทียบอักษรไทย
[ช้า]
ความหมาย

ว.ไม่เร็ว,ค่อยๆเคลื่อนไป เช่น เตียวจ๊า - เดินช้า,กิ๋นจ๊า - กินช้า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๊า (ช้า)