หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ๊วยลุ่ม
อักษรล้านนา
ช้วฯลุ่ม
เทียบอักษรไทย
[ช้วยลุ่ม]
ความหมาย

ว.เฉลงข้างล่าง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๊วยลุ่ม (ช้วฯลุ่ม)