หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ๊วย
อักษรล้านนา
ช้วฯ
เทียบอักษรไทย
[ช้วย]
ความหมาย

ก.เฉียง,ไม่ตรง,เบี่ยง,เลี่ยงจากแนวปกติ ว.ไม่ตรง,เฉียง; โจ๊ย,ซ้วย,ย้วย ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๊วย (ช้วฯ)