หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จ๊กคอก
อักษรล้านนา
ช฿กฯฅอฯก
เทียบอักษรไทย
[ชกฅอก]
ความหมาย

ก.ม้าจ๊กคอก - การฟ้อนรำแบบหนึ่ง มีการยกเท้ากระโดดขึ้นลงเป็นจังหวะ มีทั้งจังหวะอ่อนช้อยและตื่นเต้นสนุกสนาน คล้ายกับการเล่นลาวกระทบไม้ เรียก "ฟ้อนม้าจ๊กคอก"; ดู...จ๊ก ก๓.ประกอบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๊กคอก (ช฿กฯฅอฯก)