หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จ๊ก
อักษรล้านนา
ช฿กฯ
เทียบอักษรไทย
[ชก]
ความหมาย

น.จอบ - เรียกจอบว่า ขอจ๊ก หรือ ขอบ๋ก ก๑.สับหรือขุด เช่น จ๊กดิน -ขุดดิน; ก๒.กริยาที่เอามะเหงกเขกกัน เช่น เอามือจ๊กหัว - เอามะเหงกเขกหัว; ก๓.กริยาที่สัตว์เช่นม้าเอาเท้าหน้าสับโขก เช่น ม้าจ๊กคอก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๊ก (ช฿กฯ)