หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ้ำถา
อักษรล้านนา
จําถา
เทียบอักษรไทย
[จ้ำถา]
ความหมาย

ดู...จ้ำก๋า

ออกเสียงล้านนา
จ้ำก๋า
อักษรล้านนา
จํากา
เทียบอักษรไทย
[จ้ำกา]
ความหมาย

ก.ประทับตรา;จ้ำถา,ตี๋ก๋า ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ้ำถา (จําถา)